Monday, November 23, 2015

Qaumu Aaraasthu kurumuge muhimmu kan

Insaanee mujuthamau thakakee abadhuves badhalu vamundhaa mujuthamau thakekeve. Abadhaku eh gothakah noannaane eve. Aharumenge dhivehi mujuthamau ga ves mi qavaaidhaa dhekolhu vumeh netheve. Aharumennaai, aharumenge kaabafainge dhiri ulhumaa kihaa thafaathu thoa eve?

Aharumenge qaumah mi vaguthu dhimaavefa oiy emme bodu eh gonjehumakee, qaumu aaraasthu kurumeve. Qaumee tharaqqee ah masakkaiy kuraa rayyithun thakeh ufehdhumeve. Qaumeh qaumakah mivany rayyithunge sababunneve. Qaumeh qaumegge gothugai dhemi onnaany ves rayyithun ge kanthah hunna gothakunneve.

Qaumu aaraasthu kurumakee qaumeh kuri araa tharaqqee kurumeve. Thahuzeebuge magun qaumu hingevumeve. Asaasee beynun thah fudheyney magu thanavas vefaivaa mujuthamau thakeh qaaim kurumeve. Zamaanee vaseelaiy thah tha-aaraf kurumeve. Eh vana fantheege qaumu thakugai hunna fadha binaa thah noonas, varugadha binaa thakeh qaumugai hure, e binaa thakah rayyithun fakhuruveri vumeve.

Mikan kurumattakai komme rayyithegge ves ebbaarulun beynun vaane eve. Farudhee visnumah vuren qaumee visnun iskuran eba jehe eve. Zamaanussure oiy ebbaivanthakamaai, eh baeh vanthakan ithurah varugadha koh, athaai aiy gulhaalaigen qaumattakaa masakkaiy kuran eba jehe eve.

Mi qaumah mivaguthu dhimaavefa oiy emme bodu eh nurakkalakee, eki dhaairaa thakun kiyavaafaivaa meehun e dhaairaa thakugai masakkai kuran noolhumeve. Nuvatha efadha meehunnah e furusathu libifai nethumeve. Qaumugai kiyavaigen thibi komme meehakah ves emeehaku kiyavaafai huri dhaairaa akun kuri ah dhiumah furusathu liben vaane eve. E dhaairaa eh kuri araigen dhaany dhaairaagai thajuribaakaarunnaai adhi hama ehemme kiyavaigen thibi meehun ves himenigenneve.

Qaumu aaraasthu kureveyny, qaumee dharin thakeh ufedhigenneve. Qaumaai vathanah loabi kuraa jeeleh binaa kurevigenneve. Komme meehegge vazeefaa akee ves qaumah nuhanu beynuntheri vazeefaa eh kan handhaan kuraasheve. Komme meehegge masakkathaky ves qaumah nuhanu beynun theri masakkaiy thah kan handhaanugai bahattaasheve. Evves meehaky dhera meeheh nooneve. Komme meehakah ves qaumu aaraasthu kurumagai baiveri veveyne eve. Komme meehaky ves mi qaumah beynun theri meehekeve. Emeehakaa nulaa qaumu balikashivaane meehekeve.

"Aharenge ley aharenge mey, qurubaan kuran beynunveyey,
Aharenge vathanee ley hingaa, mi  furaanaya hashi gandu eky"

Thursday, April 17, 2014

Cyber Security and the Importance of Internet Privacy

The world has turned totally dependent on the greatest cyber invention of all time, the Internet. A massive network that connects the whole world together, which includes more than a billion computing devices. With each invention, with each benefit, with each action comes another, reaction or a withdraw. We got Internet, and with that hacking, and cyber crimes were born. What exactly is Cyber Crime? Why do we need to be so aware of a cyber based crime? Why are we so upset about our information which is just a soft-copy that gets stolen? Indeed, we let the most vital information and data of our lives slip through our hands. Want to know how? Follow through!

Many of the websites of the Internet, makes different Users, make unique ID's to get the best out of the site. When we make a new User Id, we get a profile. We upload our photos, message privately to our closed ones, and upload statuses and photos our day to day life. If a Black hat hacker get to hack an ID of ours, they get the total control over our all the data that we have uploaded to the site. There have been cases, that even lead to death and suicide of the victim. More or Less, to prevent such devastating acts, the Administrators of these websites offer us the preventing issues for such Cyber Crimes. Cyber Security and Internet Privacy. Many Doctors say, the best cure for a disease is to prevent ourselves from being a victim of the disease in the first place. Same statement for our Cyber-lives. This is the purpose of being private and keeping our privacy from the unknown strangers. To keep our selves protected from Hackers and other Cyber Criminals.

Even though we are private enough, people who do know about us may try to hack and get our internet data illegally. That's when Cyber Security gets handy. The basic rule of Hacking says that no one can hack into a person's profile or email unauthorized, without the victim making a mistake knowingly or unknowingly. So, the criminals will try to lure us into some kind of trap they set up. Like a phishing page, a link e-mailed, key loggers etc.. To prevent this, Anti-Viruses, and Anti malware and adware software can be installed.These software need to be up to date for the best results. And further more, studying a bit about hacking and preventive measures is one good armor you can hold. Happy Internet-ing peeps.

Friday, March 21, 2014

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2014 – އަވަސް ކަޅިއެއް!

މުޅި ރާއްޖެ މިވަނީ ހުއްޓިފައެވެ. ކޮންމެ ބަޔަކުވެސް ވިސްނަމުންދަނީ ހޮވޭނީ ކާކު ބާއެވެ؟ މިއަދު މޮޅުވާނީ ކާކު ބާއެވެ؟ ދުވަސް ނިމިގެން ދާއިރު ރޯލަން ޖެހޭނީ އުފަލުން ބާއެވެ؟ ނުވަތަ ހިތާމައިގެ ސަބަބުން ބާއެވެ؟ އާދޭހެވެ! ރާއްޖޭގެ 18ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންތިޚާބު މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި މަޖިލީހަށް އެންމެ ގިނަ މެންބަރުން ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ ތާރީޚީ އިންތިޚާބު ފެށިފައިވަނީ ހެނދުނު 08.00 ގައެވެ. ވޯޓުލުން ނިމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހަވީރު 04.00 ގައެވެ. މި އިންތިޚާބުގައި ޖުމްލަ 85 މެންބަރުން ހޮވޭނެއެވެ. މުޅި ޤައުމުގެ އެކި އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިބި ރައްޔިތުން ތަމްސީލު ކޮށްދޭނެ މެންބަރުން އެނގިގެންދާނީ މިއަދުގެ ވޯޓު ގުނާ ނިމުމުންނެވެ.
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ތައްޔާރުވެފައި ވާއިރު، އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންވީ، ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާނީ ކޮންފަރާތަކަށް ވޯޓުލީމާތޯއެވެ؟ ސަރުކާރަށް އަޤުލަބިއްޔަތު ދެވިގެންތޯއެވެ؟ ނުވަތަ އިދިކޮޅު ޕާޓީ އަށް އަޤުލަބިއްޔަތު ދެވިގެންތޯއެވެ؟ ޝައްކެއްވެސް ނެތެވެ. މިއީ ވަރުގަދަ ސުވާލެކެވެ. މިސުވާލުގެ ޖަވާބަށް އިންސާފު ކޮށްލެވޭތޯ އަޅުގަނޑު މަސައްކަތް ކޮށްލާނަމެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ރިޔާސީ ނިޒާމެއްގެ ތިން ބާރުގެ ތެރެއިން އެއް ބާރެވެ. މި ނިޒާމް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް މި ތިން ބާރު އެއް ބާރު އަނެއް ބާރަށް ފާރަވެރިވެ ޒިންމާދާރު ކުރުވަން ޖެހެއެވެ. މިގޮތުގެ މަތީން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި ޖަވާބުދާރީ ކުރެވޭނީ އެ މަޖިލީހުގައި އިދިކޮޅު ޕާޓިގެ މެންބަރުން ތިބެގެންނެވެ. އެ މެންބަރުންގެ އަދަދު ފުދޭވަރަކަށް މަތިވެސް ވެގެންނެވެ. އެހެންކަމުން މަޖިލީހުގައި އިދިކޮޅު މެންބަރުން ތިބުމަކީ ކޮންމެހެންވެސް ބޭނުންކަމެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މި ފުރުޞަތުގައި ވިސްނާލަންވީ ނުޤުތާއަކީ، މި މެންބަރުން މަސައްކަތް ކުރާންވާނީ ޒިންމާދާރު ކަމާއެކީ ކަމެވެ. އެއްވެސް ނުބައި ނިޔަތެއްގައި ސަރުކާރުގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ހުރަސް އަޅާ، ސަރުކާރު ހުއްޓުވަން މަސައްކަތް ކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމެވެ.
ހަމަ މި ބީދައިން، ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބާރުދީ، ސަރުކާރު އެކަށޭނަ ގޮތެއްގައި ހިންގުމަށް ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުންވެސް މަޖިލީހުގައި ފުދޭވަރަކަށް ތިބެންޖެހޭނެއެވެ. އެއީ ސަރުކާރު ހިންގަންޖެހޭ މުހިއްމު ކަންކަމަށް ހަދަންޖެހޭ ޤާނޫނުތައް ހެދުމަށެވެ. ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައިވެސް ހަނދާނުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ނުޤުތާއެއް އެބައޮތެވެ. ސަރުކާރުގެ މެންބަރުންވެސް މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ، ރައްޔިތުންގެ ލާބަ އާއި މަންފާއަށެވެ. ޚުދު މުޚުތާރު ގޮތެއްގައި، ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތުގެ މައްޗަށް އެ ބޭބޭފުޅުންގެ މަސްލަހަތު އިސްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
ކޮންމެއަކަސް އާޚިރުގައި އަޅުގަނޑުގެ ޚިޔާލަކީ، މަޖިލީހަށް މުހިއްމީ، ނިސްބަތްވާ ޕާޓީގެ ގޮނޑީގެ އަދަދެއް ނޫނެވެ. މުހިއްމީ އިޚުލާޞްތެރި، އިތުބާރުކުރެވޭ، ޚިދުމަތްތެރި މެންބަރުންނެވެ. ޤައުމަށް ހެޔޮ އެދޭ ވަރުގަދަ ފަހުލަވާނުންނެވެ. ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރަން ތިބި ޚާދިމުންނެވެ.
ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް، އެބޭފުޅެއްގެ ޙައްޤު އަދާކުރައްވާ، ވޯޓު ދެއްވާށެވެ. ޤައުމު ބިނާ ކުރުމުގައި ބައިވެރިވެލައްވާށެވެ!


Saturday, January 25, 2014

Social Networks - The Greatest Impact on the human race in 21st Century

Through Centuries and Millenniums, the human mind have been evolving from time to time, due to the researches of our ancestors. Our ancestors save us a life time of researching that we only need to read through to get to know and continue it from, where they have stopped. And after many, many years, we have reached a feat that, people of 30 years back, would have thought impossible. It sure is an incredible feat to reach by us, mortal beings. So, what did this new world bring to us? What is so incredible about this new world? Why is it so controversial? Why does our elders get so impressed with a tablet or a smart phone? Why do people be in awe of Social Networks?

Yes. Our world has turned to a kind of a massive technological forest. Every day-to-day appliances we use has been substituted with micro-chip embedded devices. All the work we do in offices have been transferred to an electronic machine. The games we used to play outside has been programmed and installed into tablets, smart phones and laptop computers. The talks we used to do with mobile phones have been taken over by social networks. Of course, Social networks are the main system of thinking in our lives today. Many people find it difficult to live a day without using them. Social Networks have punched one of the strongest punch in the human mind in the history of human race. More than 90% of Internet users, are registered to at least one of the social networking sites.

So, what is a Social Network? The answer to this question differs from person to person. In my opinion, it is a website created to meet the social requirements of humans. The main target of the websites is to engage people, and give them a chance to meet and connect with other people in the easiest of ways. Though, each social network differs in which people the user would meet, they have this target of "socializing" in common. So, do you really think that these websites are doing their job? Are they the safest they can be? Or are they just a fantasy used to trick people into falling into Black-hat hackers' genius plans? Or are they the savior of human race?

Of course. Up until now, many social networking sites have done a pretty good job in prosecuting their primary target. Socializing people and making people be more of active in their community. Making people share their opinions for specific issues, sharing their personal feelings, and making their self feel better. Most people register to a social network, to the above specified target. They want to get attention. They want others to know they exist, and to acknowledge them! These are some of the greatest benefits you could ever get in a world that has gotten so rotten as it is today. We might as well, depend on the social web sites for years to come.

If something is as great as this, it sure should have a drawback of equal size. That's how this world works. Unfortunately, this is true for a Social Network as well. While we have depended so much on these sites, we have lost so many close friends, we have missed so many times that we could have used to socialize physically rather than through a computing device, we might have lost a chance of a lifetime as well, as what we do is just sit or lay in a place and scroll, scroll and scroll. But have you ever wondered, that the time you spent checking your news feed, could have used in a more precious way, in a more productive way, in a way that could have made your life better, even if little? Have you ever questioned yourself whether it is really the best thing to do, to pour in your feelings on to a public website rather than sitting beside a trust able close friend and getting their opinion? I seriously doubt that a stranger could feel you better than a 10 or 11 year long friend with whom you have shared your lifetime stories with.

Nevertheless, the reign of social networking will continue and with it, it's benefits, withdraws, it's victims and it's predators will continue to rise. Alas! May you be well aware of it!!

މީލާދީ އާއަހަރެއްގެ ފެށުން - "2014"

ދުނިޔޭގެ ދުވަސްތައް ފާއިތުވެގެންދާއިރު، ކޮންމެ ދުވަހަކީވެސް އެތައް ޢިބުރަތްތަކެއް ދުނިޔެ، އޭގެ އަހުލުވެރިންނާއި ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު ފާއިތުވެގެންދާ ދުވަސްތަކެކެވެ. އެ ޢިބުރަތްތަކުންް ފައިދާ ލިބިގަންނާށޭ ބުނާ ފަދަައެވެ. ޙަޔާތުގެ ޞަފުޙާތައް އުކެމުންދާއިރު، ފާއިތުވެގެންދާ ކޮންމެ ދުވަހެއްވެސް، ތިބާ، ތިބާގެ މަރާއި ގާތްކުރުވައެވެ. ނަމަވެސް ަަިމިކަން އެނގެނީ ނުވަތަ ހަނދާން ހުންނަނީ މަދު ބަޔެކެވެ. މީލާދީ އަހަރެއް އަނެއްކާވެސް އަޅުގަނޑުމެންނާއި ވަކިވެގެންދިޔައީއެވެ. 365 ދުވަހެވެ. އެތައް ބަޔަކު މަރުވެގެންދިޔަ    ދުވަސްތަކެކެވެ. އެތައް ބަޔަކު ދުނިޔެއަށް އުފަންވެސްވިމެއެވެ.ފަހެ ތިބާ އެތަން ދުށީމުހެއްޔެވެ؟އެކަމުން ޢިބުރަތް ލިބިގަތީމު ހެއްޔެވެ؟ ކޮންމެ ދުވަހަކީވެސް އެތަކެއް ވަޤުތު ތަކެކެވެ. އޭގެ ބޭނުން އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ނެގުމަށް ތިބާ އަވަސްވެގަންނާށެވެ.ދުނިޔެ އަކީ އަބަދަށް ދެމި އޮންނާނޭ ތަނެއް ނޫނެވެ. ވީއިރު ތިބާ ތި މަޑުކުރަނީ ފަހެ ކީއްވެގެން . ހެއްޔެވެ؟ ލިބިފައިވާ މަދު ވަޤުތުގެ ބޭނުން ހިފާ މީހުންނަކީ ހަމަ ބާއްޖަވެރިންނެވެ

ފާއިތުވެގެންދިޔަ އަހަރު ކުރެވުނު ކަންތައް ހަނދާން އެބަހުރިތޯއެވެ؟ އަމިއްލަ އަށް ހިސާބު ހަދާލާށެވެ. އަދި އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކުރެވެން ހުރި ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިކަން ވިސްނާލާށެވެ. ކޮންމެ ފަހަރަކު މީހަކު އައިސް ހަނދާން ނުކޮށްދޭނެކަން ހަނދާން ކުރާށެވެ. ދުނިޔެ އަކީ ޢަޖައިބެއް ފަދަ ތަނެކެވެ. އެތަނުގެ ވަސްވާސްތަކުންނާއި ގޮވާލެވޭ އެކިއެކި ހިތް އެދޭ ތަފާތު ބޭނުންތަކެއްގެ ސަބަބުން އެންމެ ވިސްނޭ މީހުންވެސް އޭގެ އަވައިގައި ޖައްސާ، ދުނިޔޭގެ ޝިކާރައަކަށް ވެގެންދެއެވެ.އެހެންކަމުން ތިބާވެސް އެމަޅީގައި ބައްދާލުމަކީ ދުނިޔެއަށް އެއްވެސް އުނދަގޫ ކަމެއްނޫނެވެ. އަބަދުވެސް ވިސްނައިގެން ހުޝިޔާރުވެ ހުންނާށެވެ.މިފެށުނު އާއަހަރުގެ ބޭނުން އެންމެ ހެޔޮ ގޮތުގައި ލިބިގަންނާށެވެ.

ދުނިޔެއަކީ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ތޮށަލި ދުޅައެއް ފަދަ އެއްޗެކެވެ. ހިތާމަތަކާއި، އުފާތަކާއި، ރުއިމާއި، ހުނުމާއި، މިފަދަ ކަންތައްތަކަކީ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ދިމާވާނޭ ކަންތައްތަކެވެ. ކޮންމެ މީހަކުވެސް ޢަޒުމް ކަނޑައަޅަން ވާނީ، އާއަހަރެއް ފެށިގެން އަންނައިރު، ދުނިޔޭގެ ހިނގުން ދަސްކުރުމަށެވެ. ދުނިޔެ ޖަހާހާ މަޅިފައްޗެއްގައި ބެދުމަކަށްނޫނެވެ. ތިބާ އަކީ ވެސް ވިސްނުމެއްހުރި، ހަރުދަނާ އިންސާނަކަށްވުމަށެވެ.

ދުނިޔޭގެ ދުވަސްތައް ފާއިތުވެގެންދާއިރު، އަހަރެމެންނަށް މިތިބެވެނީ ނިދިފައެވެ. ދުނިޔޭގެ ދަޅަތަކަށް ރަނގަޅަށް ހެއްލި، އޭގެ ނުބައި އަވައިގައިޖެހިފައެވެ. އާއަހަރަކަށް އާ ޢަޒުމް ތަކެއް ކަނޑައަޅާއިރު މިފަދަ ކަންތައްތަކަށް ވިސްނުމަކީ، ވަރަށް ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ. ތިބާއަށް ކުރެވިފައި ހުރީ ކޮން ކޮން ކަންތައްތަކެއް ކަމާއި ނުކުރެވި ހުރީ ކޮން ކޮން ކަންތައްތަކެއްކަން ރަނގަޅަށް ދެނެގަނެ ، ނުކުރެވި ހުރި ކަންތައްތަައް ކުރުމަށާއި، ކުރިން ކުރެވޭ ނޭދެވޭ ކަންތައްތައް ދުކޮށްލުމަކީ ތިބާގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޢަޒުމް ކަމުގައި ހަދާށެވެ. ފެށިގެން މިއައި އަހަރަކީ ތިބާގެ އަހަރަކަށް ހެދުމަކީ ހަމަ ތިބާގެ ބާރުގެ ދަށުގައިވާ ކަމެކެވެ.

My very first personal blog!!

Assalaam alaikum. It has been so many days, since I wanted to build a personal blog of mine. But the busy life schedule, did not approve of this, up until now. I have managed blogs of some associations before, but this is my very first time managing a blog for an individual, yet alone, for me!

I will post and discuss the environment I live in, and the incidents that occur through out this country and the whole world. The blog will feature articles of all tastes. So Boys and Girls, and Ladies and Gentlemen of all ages, please be anticipated for the content to come. It may not be updated too regularly, but I will try to post at least a post a week. Currently I am having my break from school (A' level) and the next 6 months will be my last at the high school. So I have got a lot of syllabuses that I need to digest. But all in all, let's say, managing a blog is not that difficult, if you have full interest in it. It's said that, "Do what you love, And Love what you do".

Mainly, I would try to concentrate on the religious, political and sports field as well as educational field. And the extra ordinary things that most people are not aware of, and in addition celebrity news may come up.

Concluding the post, I would recommend any reader to, give me ideas and help me enhance this blog. Thank you, All. Walhamdhu lillaah.